Marketplace

[Updated!] LBP|SIGHT lanceert een oplossing voor stikstofrisicobeoordeling op Packhunt Marketplace

✨ Ontdek de Stikstof-Risicobeoordelingsoplossing van LBP|SIGHT op Packhunt Marketplace! 🏗️

Apr 15, 2024

[Update 12.04] De oplossing is live!


Nederland voert sinds 2015 aangepaste regelgeving uit om stikstofuitstoot terug te dringen. Dit is nodig ter bescherming van Natura 2000-gebieden, het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. De nieuwe regelgeving vereist vergunningen en zorgt voor onzekerheid in de doorlooptijd van bouwprojecten. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, ontwikkelt LBP|SIGHT een gratis online stikstof-controle-oplossing op Packhunt Marketplace.

Wie is LBP|SIGHT?

LBP|SIGHT is een onafhankelijk advies- en ingenieursbureau met ruim vijftig jaar ervaring op het gebied van bouw, ruimte en milieu. Ze adviseren onder andere in hun expertisegebieden bouwfysica, duurzaamheid, energie en ruimtelijke ordening.

LBP|SIGHT zoekt naar slimme en pragmatische oplossingen met een personal touch.

Zij streven naar oplossingen die bijdragen aan een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving, door middel van een multidisciplinaire aanpak. Een divers team van ontwerpers, planners en ingenieurs werkt samen en denkt buiten de gebaande paden. Zo leveren ze holistische oplossingen met aandacht voor bestaande regelgeving én een snel veranderende leefomgeving.

Op deze manier werkt LBP|SIGHT ook mee aan regelgeving mbt de stikstof eisen voor bouwprojecten.

Welke invloed heeft de stikstof regelgeving op uw projecten?

Stikstof is een kleurloos gas dat in kleine hoeveelheden niet schadelijk is voor mens of milieu. Overmatige hoeveelheden van reactieve vormen van stikstof vormen echter een risico voor planten die in voedselarme grond leven. Als deze planten verdwijnen, komt het voortbestaan van de dieren die in dat gebied leven in gevaar. (RIVM, z.d.)

Daarom heeft de Europese Unie de Habitatrichtlijn opgesteld om de biodiversiteit in heel Europa te beschermen (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2023).

Ook de Nederlandse overheid bereidt sinds 2015 maatregelen voor om de stikstof terug te dringen (LBP|SIGHT, 2022).

Bedrijven die werken aan projecten die stikstof uitstoten, moeten onderzoeken of deze emissies resulteren in een toename van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden. Dit onderzoek wordt vervolgens door de juiste instanties (meestal de provincie) gecontroleerd om te bepalen of een vergunning nodig is (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2023). U krijgt dan een van twee uitkomsten:

🍃 Er is geen vergunning (meer) nodig. U breidt bijvoorbeeld een bestaand (landbouw)project uit en kunt de stikstofproductie van het bestaande deel voldoende verlagen, zodat het totale stikstofniveau niet stijgt.

🍃 Voor de geproduceerde stikstof is wél een vergunning nodig. In dit geval moet u wachten tot er voldoende stikstof-“ruimte” beschikbaar komt, of u kunt op uw eigen manier op zoek gaan naar de benodigde stikstof-“ruimte” bij uw provincie.

Zoals u zich kunt voorstellen, is deze regelgeving niet altijd makkelijk doorheen te komen.


LBP|SIGHT gaat de uitdaging aan!

Om u vroeg te helpen begrijpen in welke situatie u zich bevindt, ontwikkelde LBP|SIGHT een oplossing waarmee u snel kunt nagaan of de stikstofemissie van uw bouwproject een risico vormt voor nabijgelegen Natura 2000-gebieden.

De oplossing levert de volgende informatie op:

✔️ de afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied;

✔️ informatie over de getroffen Natura 2000-gebieden;

✔️ de omvang van het risico dat het project met zich meebrengt voor de Natura 2000-gebieden.

Test de Stikstof-risico-inschatting van LBP | Sight

Bronnen

LBP|SIGHT. (2022). Stikstofdepositie. https://www.lbpsight.nl/vakgebieden/stikstofdepositie/

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. (2023). Pas-Meldingen. Aanpak Stikstof. https://www.aanpakstikstof.nl/vergunningverlening/pas-meldingen

Raad van State. (2023). Uitspraak 201702813/17/R3. https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@136592/201702813-17-r3/

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (n.d.). Stikstof. RIVM. https://www.rivm.nl/stikstof

Rijksoverheid. (2023). Aanpak Stikstofuitstoot Verminderen. Landelijk gebied: aanpak stikstof, natuur, water en klimaat. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof-natuur-water-en-klimaat/aanpak-stikstofuitstoot-verminderen

Test de Stikstof-risico-inschatting van LBP | Sight